pISSN 1976-2283
eISSN 2005-1212

Cited by CrossRef (4)

 1. Enrico Fiori, Daniele Crocetti, Paolo Sapienza, Roberto Cirocchi, Antonio V. Sterpetti, Michelangelo Miccini, Marcello Accordino, Silvano Costi, Pierfrancesco Lapolla, Andrea Mingoli, Giorgio De Toma, Antonietta Lamazza. Palliative Surgery or Metallic Stent Positioning for Advanced Gastric Cancer: Differences in QOL. Medicina 2021;57:428
  https://doi.org/10.3390/medicina57050428
 2. Yasuki Hori, Kazuki Hayashi, Itaru Naitoh, Hiroyuki Kato, Tatsuma Nomura, Katsuyuki Miyabe, Michihiro Yoshida, Naruomi Jinno, Makoto Natsume, Akihisa Kato, Go Asano, Shuji Takiguchi, Kiyokazu Nakajima. Feasibility and safety of duodenal covered self-expandable metallic stent fixation: an experimental study. Surg Endosc 2019;33:4026
  https://doi.org/10.1007/s00464-019-06694-1
 3. Kentaro Yamao, Masayuki Kitano, Yasutaka Chiba, Takeshi Ogura, Takaaki Eguchi, Ichiro Moriyama, Yukitaka Yamashita, Hironari Kato, Takahisa Kayahara, Noriyuki Hoki, Yoshinobu Okabe, Hideyuki Shiomi, Yoshitaka Nakai, Yoshinori Kushiyama, Yoshifumi Fujimoto, Shiro Hayashi, Shigeki Bamba, Yasushi Kudo, Nobuaki Azemoto, Toshiharu Ueki, Norimitsu Uza, Masanori Asada, Kazuya Matsumoto, Hiroko Nebiki, Hiroshi Takihara, Chisio Noguchi, Hideki Kamada, Kojiro Nakase, Daisuke Goto, Tsuyoshi Sanuki, Tetsuya Koga, Shinichi Hashimoto, Hidefumi Nishikiori, Masahiro Serikawa, Keiji Hanada, Ken Hirao, Masaya Ohana, Imakiire Kazuyuki, Takao Kato, Motoyuki Yoshida, Hirofumi Kawamoto. Endoscopic placement of covered versus uncovered self-expandable metal stents for palliation of malignant gastric outlet obstruction. Gut 2020:gutjnl-2020-320775
  https://doi.org/10.1136/gutjnl-2020-320775
 4. Jung Wan Choe, Jong Jin Hyun, Dong-won Lee, Sang Jun Suh, Seung Young Kim, Sung Woo Jung, Young Kul Jung, Ja Seol Koo, Hyung Joon Yim, Sang Woo Lee. Comparison on the Efficacy between Partially Covered Self-Expandable Metal Stent with Funnel-Shaped Enlarged Head versus Uncovered Self-Expandable Metal Stent for Palliation of Gastric Outlet Obstruction. Gastroenterology Research and Practice 2018;2018:1
  https://doi.org/10.1155/2018/4540138