pISSN 1976-2283
eISSN 2005-1212

Cited by CrossRef (1)

  1. Shao-Ming Yu, Chang-Hsien Lu, Keng-Hao Liu, Ping-Tsung Chen, Pei-Hung Chang, Chia-Yen Hung, Shun-Wen Hsueh, Kun-Yun Yeh, Yen-Yang Chen, Yu-Shin Hung, Wen-Chi Chou. External validation of the Besançon nomogram in Asian patients with advanced pancreatic cancer receiving second-line chemotherapy: A multi-institute experience in Taiwan. Pancreatology 2019
    https://doi.org/10.1016/j.pan.2019.11.001