pISSN 1976-2283
eISSN 2005-1212

Cited by CrossRef (3)

  1. Takashi Matsubara, Kazuto Kozaka, Osamu Matsui, Yasuni Nakanuma, Katsuhiko Uesaka, Dai Inoue, Norihide Yoneda, Kotaro Yoshida, Azusa Kitao, Akira Yokka, Wataru Koda, Toshifumi Gabata, Satoshi Kobayashi. Peribiliary glands: development, dysfunction, related conditions and imaging findings. Abdom Radiol 2020;45:416
    https://doi.org/10.1007/s00261-019-02298-4
  2. E.J.C.A. Kamp, A.C. de Vries, M.J. Bruno. Reference Module in Biomedical Sciences. 2020.
    https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.65878-6
  3. Qing-Ling Chen, Rui Zhong, Xiao-Xue Zhang, Li-Na Feng, Xiao-Yu Wen, Qing-Long Jin. Primary sclerosing cholangitis with increased immunoglobulin G4 levels. Medicine 2019;98:e18411
    https://doi.org/10.1097/MD.0000000000018411