pISSN 1976-2283
eISSN 2005-1212

Cited by CrossRef (12)

 1. Daisuke Chinda, Tadashi Shimoyama, Shiro Hayamizu, Kuniaki Miyazawa, Tetsu Arai, Miyuki Yanagimachi, Toshiaki Tsukamoto, Tatsuya Mikami, Shinsaku Fukuda. Energy metabolism during the perioperative period of gastric endoscopic submucosal dissection. J. Clin. Biochem. Nutr. 2017;61:153
  https://doi.org/10.3164/jcbn.17-16
 2. Tetsuya Yoshizaki, Daisuke Obata, Yasuhiro Aoki, Norihiro Okamoto, Hiroki Hashimura, Chise Kano, Megumi Matsushita, Atsushi Kanamori, Kei Matsumoto, Masahiro Tsujimae, Kenji Momose, Takaaki Eguchi, Shunsuke Okuyama, Hiroshi Yamashita, Mikio Fujita, Akihiko Okada. Endoscopic submucosal dissection for early gastric cancer on the lesser curvature in upper third of the stomach is a risk factor for postoperative delayed gastric emptying. Surg Endosc 2018;32:3622
  https://doi.org/10.1007/s00464-018-6091-6
 3. Qing Wei Zhang, Xin Tian Zhang, Yun Jie Gao, Zhi Zheng Ge. Endoscopic management of patients with early gastric cancer before and after endoscopic resection: A review. J Dig Dis 2019;20:223
  https://doi.org/10.1111/1751-2980.12715
 4. Cheol Min Shin. Clinical Implications of Synchronous and Metachronous Multiple Gastric Tumors after Endoscopic Resection of Gastric Neoplasms. Clin Endosc 2018;51:209
  https://doi.org/10.5946/ce.2018.074
 5. Yoon Gwon Mun, Myung-Gyu Choi, Chul-Hyun Lim, Han Hee Lee, Dong Hoon Kang, Jae Myung Park, Kyo Young Song. Factors Affecting Endoscopic Curative Resection of Gastric Cancer in the Population-Based Screening Era. Clin Endosc 2018;51:478
  https://doi.org/10.5946/ce.2018.006
 6. Jung Kim, Sang Gyun Kim, Hyunsoo Chung, Joo Hyun Lim, Ji Min Choi, Jae Yong Park, Hyo-Joon Yang, Seung Jun Han, Sooyeon Oh, Min Seong Kim, Hyun Ju Kim, Hyoungju Hong, Hee Jong Lee, Jue Lie Kim, Eunwoo Lee, Hyun Chae Jung. Clinical efficacy of endoscopic ultrasonography for decision of treatment strategy of gastric cancer. Surg Endosc 2018;32:3789
  https://doi.org/10.1007/s00464-018-6104-5
 7. Sang Gyun Kim, Chan Mi Park, Na Rae Lee, Jiyoung Kim, Da Hyun Lyu, Seung-Hee Park, Il Ju Choi, Wan Sik Lee, Seun Ja Park, Jae Jun Kim, Ji Hyun Kim, Chul-Hyun Lim, Joo Young Cho, Gwang Ha Kim, Yong Chan Lee, Hwoon-Yong Jung, Jun Haeng Lee, Hoon Jai Chun, Sang-Yong Seol. Long-Term Clinical Outcomes of Endoscopic Submucosal Dissection in Patients with Early Gastric Cancer: A Prospective Multicenter Cohort Study. Gut and Liver 2018;12:402
  https://doi.org/10.5009/gnl17414
 8. Jae Yong Park, Sang Gyun Kim, Jung Kim, Seung Jun Han, Sooyeon Oh, Ji Min Choi, Joo Hyun Lim, Hyunsoo Chung, Hyun Chae Jung, John Green. Risk factors for early metachronous tumor development after endoscopic resection for early gastric cancer. PLoS ONE 2017;12:e0185501
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185501
 9. Seong Woo Jeon. The More, the Better: Is This True in Endoscopy for Gastric Cancer Screening?. Clin Endosc 2018;51:402
  https://doi.org/10.5946/ce.2018.098
 10. Lihu Gu, Parikshit A. Khadaroo, Liangliang Chen, Xinlong Li, Hepan Zhu, Xin Zhong, Junhai Pan, Manman Chen. Comparison of Long-Term Outcomes of Endoscopic Submucosal Dissection and Surgery for Early Gastric Cancer: a Systematic Review and Meta-analysis. J Gastrointest Surg 2019;23:1493
  https://doi.org/10.1007/s11605-019-04227-8
 11. Young-Il Kim, Young Ae Kim, Chan Gyoo Kim, Keun Won Ryu, Young-Woo Kim, Jin Ah Sim, Young Ho Yun, Il Ju Choi. Serial intermediate-term quality of life comparison after endoscopic submucosal dissection versus surgery in early gastric cancer patients. Surg Endosc 2018;32:2114
  https://doi.org/10.1007/s00464-017-5909-y
 12. Qing Liu, Li Ding, Xiewu Qiu, Fanjie Meng. Updated evaluation of endoscopic submucosal dissection versus surgery for early gastric cancer: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Surgery 2020;73:28
  https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2019.11.027