pISSN 1976-2283
eISSN 2005-1212

Cited by CrossRef (3)

  1. Hiroyuki Isayama, Yousuke Nakai, Natsuyo Yamamoto, Saburo Matsubara, Yukiko Ito, Hirfoumi Kogure, Tsuyoshi Hamada, Kazuhiko Koike. Endoscopic ultrasound-guided biliary drainage: Complications and their management. Gastrointestinal Intervention 2017;6:114
    https://doi.org/10.18528/gii160012
  2. Hiroyuki Isayama, Yousuke Nakai, Takao Itoi, Ichiro Yasuda, Hiroshi Kawakami, Shomei Ryozawa, Masayuki Kitano, Atsushi Irisawa, Akio Katanuma, Kazuo Hara, Takuji Iwashita, Naotaka Fujita, Kenji Yamao, Masahiro Yoshida, Kazuo Inui, Masanori Sugiyama, Keiichi Kubota, Tadahiro Takada. Clinical practice guidelines for safe performance of endoscopic ultrasound/ultrasonography‐guided biliary drainage: 2018. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2019;26:249
    https://doi.org/10.1002/jhbp.631
  3. Takeshi Ogura, Kazuhide Higuchi. Endoscopy [Working Title]. 2019.
    https://doi.org/10.5772/intechopen.87970