pISSN 1976-2283
eISSN 2005-1212

Cited by CrossRef (2)

  1. Hailong Cao, Nana He, Shuli Song, Mengque Xu, Meiyu Piao, Fang Yan, Bangmao Wang, Anthony W.I. Lo. Is Surveillance Colonoscopy Necessary for Patients with Sporadic Gastric Hyperplastic Polyps?. PLoS ONE 2015;10:e0122996
    https://doi.org/10.1371/journal.pone.0122996
  2. Zhen-Jie Wu, Yuan Lin, Jun Xiao, Liu-Cheng Wu, Jun-Gang Liu, John Green. Clinical Significance of Colonoscopy in Patients with Upper Gastrointestinal Polyps and Neoplasms: A Meta-Analysis. PLoS ONE 2014;9:e91810
    https://doi.org/10.1371/journal.pone.0091810