pISSN 1976-2283
eISSN 2005-1212

Cited by CrossRef (2)

  1. Amit K. Dutta, Toshimi Chiba, Yosuke Toya, Tomomi Mizutani, Satoshi Kasugai, Nozomi Matsuda, Sho Shibata, Yukito Abiko, Risaburo Akasaka, Naoki Yokoyama, Shuhei Oana, Shigeru Hirota, Masaki Endo, Noriyuki Uesugi, Tamotsu Sugai, Kazuyuki Suzuki. Unusual Manifestation of Gastric Helicobacter pylori Infection. Case Rep Gastroenterol 2012;6:465
    https://doi.org/10.1159/000341511
  2. Mee Joo. Rare Gastric Lesions Associated with Helicobacter pylori Infection: A Histopathological Review. J Pathol Transl Med 2017;51:341
    https://doi.org/10.4132/jptm.2017.04.03